Obchodní podmínky - spotřebitel

Obchodní podmínky pro nákup zboží spotřebitelem

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího EET EUROPARTS s.r.o. a kupujícího, spotřebitele, ve smyslu ustanovení § 419 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsah smlouvy

Definice pojmů

Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy 

Cena zboží, platební podmínky

Dopravné

Dodání zboží

Reklamace vadného zboží

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Náklady spojené s objednáním zboží prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku

Exchange Proces

Porušení práv z duševního vlastnictví

Závěrečná ustanovení

 

Definice pojmů

Prodávající: Obchodní společnost EET Česká Republika spol. s r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 11000 Praha, IČO: 24749842, zápis v OR vedeným u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 171193.

Kupující: Kupující je osobou, která koupí zboží od prodávajícího na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek je výhradně spotřebitel.

Zboží: Zboží znamená jakýkoliv produkt anebo služba, jež je předmětem uzavřené kupní smlouvy.

Webové stránky: Webové stránky jsou webové stránky prodávajícího, t.j. www.eeteuroparts.cz anebo jakékoliv jiné webové stránky skupiny EET Group www.eetgroup.com.

Stálý obchodní partner – Stálým obchodním partnerem je kupující, který je registrován na webových stránkách prodávajícího.

Dopravné: Dopravným se rozumí náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu.

 

Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost za účelem objednání zboží u prodávající registrovat se na webových stránkách. V rámci registrace na webových stránkách vyplní registrační formulář, kde uvede své identifikační údaje, udělí souhlas s těmito obchodními podmínkami a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Kupující následně objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím webových stránek, již pod svým specifickým číslem přiděleným na základě registrace na webových stránkách.

Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím webových stránek vyplněním určeného objednávkového formuláře, a to po zadání svých identifikačních údajů a udělení souhlasu s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno měnit a kontrolovat vložené údaje do objednávky, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí návrhu kupní smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou kupujícím.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit.

Prodávající není povinen objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) přijmout. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se již objednané zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O této skutečnosti kupujícího bezodkladně informuje, přičemž kupující je v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy oprávněn odstoupit i od zbývající část kupní smlouvy zasláním e-mailové zprávy prodávajícímu. Právo kupujícího dle předchozí věty zaniká uplynutím tří (3) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o částečném odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, zadaný v rámci registrace či objednávky.

 

Cena zboží, platební podmínky

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, jsou  všechny ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou v českých korunách – Kč a obsahují balné a celní poplatky. Ceny neobsahují DPH a ani jiné další možné poplatky, včetně dopravného.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží platbou před dodáním zboží na jeho adresu.

Platba před dodáním zboží

Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží před jeho dodáním bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

Od 1.3.2017 z důvodu elektronické evidence tržeb vyřazena možnost platby kreditní kartou.

-          prostřednictvím platebního terminálu, platební kartou.

Platba prostřednictvím platebního terminálu probíhá za použití šifrování SSL (Secure Sockets Layer), které zajišťuje ochranu informací o platební kartě během přenosu dat. Prodávající nemá možnost jakkoliv zasáhnout do procesu platby a ani nemá možnost jakkoliv sledovat či měnit data zadávaná kupujícím při procesu platby kartou.

Kupující bude vyzván, aby zadal následující údaje:

- číslo karty

- datum expirace

- CVC kód – poslední trojčíslí na rubu karty

Podporované platební karty pro platbu prostřednictvím platebního terminálu jsou MasterCard a Visa.

 

Dopravné

Dopravné není započteno v ceně zboží.

Prodávající má právo účtovat dopravné vždy, a to na základě parametrů jednotlivých objednávek.

Parametry objednávek a následná sazba dopravného je k dispozici v Dodacích podmínkách uvedených na webových stránkách prodávajícího. Kupující je vždy dopředu se sazbou dopravného seznámen a odesláním objednávky s její výší souhlasí. 

 

Dodání zboží

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky ihned, a to srovnáním fyzického stavu dodávky vůči objednávce. Kupující je povinen informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu o jakémkoliv nesouladu s dodaným zbožím a objednávkou.

Pokud je obal zboží viditelně poškozen, má kupující právo takovou zásilku nepřevzít. O nepřevzetí provede kupující zápis. V případě, že kupující i přes výše uvedené zboží převezme, je povinen vyplnit bez zbytečného odkladu RMA na webových stránkách o rozsahu poškození zboží či obalu zboží, který zašle prodávajícímu.

Bližší podmínky dodání zboží je uvedeno v dodacích podmínkách.

 

Reklamace vadného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

-      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,

-      se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-      je zboží v odpovídajícím množství a

-      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující uplatňuje reklamaci následujícím způsobem. Kupující vyplní RMA (reklamační formulář) žádost na webových stránkách prodávajícího a reklamované zboží zašle prodávajícím spolu s žádostí RMA a kopií nákupních dokladů (faktury a dodacího listu) na adresu prodávajícího. Kupující je oprávněn rovněž zaslat reklamaci písemně na adresu prodávajícího, případně osobně.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace .

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z odpovědnosti za vady se zejména nevztahuje na poškození vzniklá:

mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, neodbornou instalací, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v přiložené dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zjistí-li prodávající, že příčinou vady není reklamované zboží (např. notebook), ale například nesprávná instalace software (operační systém, antivir apod.), pokud byla data poškozena nesprávním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, nebo v případě, že za vadu prodávající z jiných důvodů neodpovídá, bude reklamace zamítnuta. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s řešením reklamace.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

S ohledem na skutečnost, že kupní smlouva je v souladu ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V zájmu rychlého vyřízení prodávající doporučuje, aby kupující v případě, že má zájem od kupní smlouvy odstoupit, informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy písemně, případně prostřednictvím e-mailu obchod@eeteuroparts.cz nebo na adresu prodávajícího Štěrboholská 1825/26, 102 00 Praha 10 - Hostivař. Zároveň prodávající doporučuje, aby kupující uvedl v oznámení o odstoupení od smlouvy číslo objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na webových stránkách.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá kupující v případě smluv:

·    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

·          o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·            o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

·         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·           o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

·       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

·          uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

·         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Náklady spojené s objednáním zboží prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Exchange Proces

Zboží, označeného na webových stránkách s příponou EXC, se považuje za tzv. exchange produkt. Použité zboží takto označené je možné za podmínek dále uvedených vyměnit s tím, že prodávající poskytne kupujícímu stejné zboží za cenu sníženou o cenu vráceného použitého exchange produktu. Kupující je povinen v objednávce možnost výměny zboží zvolit, jinak není možné výměnu zboží po prodávajícím požadovat. V případě, že kupující požádal o výměnu zboží, je povinen vrátit použitý exchange produkt do 14 dní ode dne, kdy obdrží od prodávajícího informaci o odeslání nového exchange produktu. Exchange produkt musí být vrácen v originálním obalu a zásilka musí obsahovat kopii dodacího listu. Kupní cena nového exchange produktu, kterou má kupující zaplatit, je již snížena o cenu exchange produktu, který musí být vrácen dle tohoto ustanovení.

Pokud prodávající neobdrží použitý exchange produkt do 14 dní v souladu s tímto ustanovením, bude po uplynutí lhůty dle tohoto odstavce vystaven kupujícímu daňový doklad na rozdíl v částce mezi novým a vraceným exchange produktem. Tento rozdíl je kupující povinen zaplatit ve lhůtě dle daňového dokladu.

 

Porušení práv z duševního vlastnictví

Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškerou újmu, kterou kupující nebo jeho zákazník způsobí prodávajícímu užitím zboží způsobem, kterým dojde k zásahu do práv z duševního vlastnictví třetích osob.

Kupující je povinen informovat prodávajícího, pokud dojde k porušení práv z duševního vlastnictví třetích osob, anebo pokud dojde k jinému neautorizovanému užití zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena kupní smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

Strany konstatují, že kupní smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek, neobsahuje žádný fixní závazek.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Taková změna je účinná ve vztahu k objednávkám odeslaným po zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2014

 

Pokud chcete umístit stížnost ODR, tak může pod tímto okdazem.