Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) uděluje kupující, jímž se rozumí osoba, která je v objednávce realizované na stránkách správce osobních údajů identifikována jako kupující, dobrovolně správci osobních údajů souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souladu s níže uvedeným.

Správce osobních údajů: EET Česká Republika spol. s r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 11000 Praha, IČO: 24749842, DIČ: CZ24749842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 171193. Registrační číslo 00052998 (dále též jen „Správce“)

Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa dodací a fakturační, telefonní číslo, e-mail adresa, číslo účtu a další údaje požadované prodávajícím pro účely objednávky zboží.

Účel zpracování osobních údajů: Identifikace kupujícího pro účely dodání zboží, informování kupujícího o nových nabídkách Správce či osob, které s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Období, pro které kupující souhlasí se zpracováváním osobních údajů: Od odeslání objednávky zboží až do písemného odvolání souhlasu.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od kupujícího získávány prostřednictvím elektronického formuláře, který kupující vyplní na stránkách Správce. Kupující potvrzením tohoto souhlasu potvrzuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů Správci poskytnout. To platí zejména v případech, kdy je kupujícím právnická osoba, za kterou jedná jiná osoba. Zjistí-li Správce, že zpracováváním osobních údajů na základě tohoto souhlasu může dojít k porušení práv třetích osob – subjektů osobních údajů, je oprávněn bez dalšího přerušit konkrétní obchod a zlikvidovat osobní údaje.

Způsob zpracování: Osobní údaje kupujícího jsou ze strany Správce shromažďovány, ukládány do informačního systému užívaného Správcem, užívány pro účely realizace obchodu, vyvolaného objednávkou kupujícího, a pro účely rozesílání obchodních sdělení Správce či osob, které s ním tvoří koncern, a to v elektronické podobě.

Rozsah zpracování: Zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu.

Subjekty zpracovávající osobní údaje kupujícího: Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Správcem. Kupující dále souhlasí s tím, aby Správce zpracovával osobní údaje též prostřednictvím zpracovatele osobních údajů, se kterými uzavře písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 zákona. O konkrétním zpracovateli bude kupující vždy informován e-mailovým sdělením nebo sdělením na stránkách Správce. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních se vždy vztahují i na zpracovatele. Kupující dále souhlasí s tím, aby Správce zpracovával osobní údaje prostřednictvím informačního systému, užívaného Správcem na základě smlouvy se třetí osobou, jakož i s tím, aby Správce předával osobní údaje osobám, které pro něj zajišťují služby vedení účetnictví a daňového poradenství.

Likvidace osobních údajů: Nejpozději bez zbytečného odkladu po zániku oprávnění Správce ke zpracovávání osobních údajů Správce tyto údaje zlikviduje, a to jejich vymazáním z informačních systémů, v němž jsou Správcem zpracovávány, příp. zničením písemné dokumentace, která se k osobním údajům vztahuje, ledaže je součástí obchodního tajemství nebo dokumentů, které je správce povinen archivovat.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Ochrana práv kupujícího dle § 21 Zákona: Každý kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Kupující má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se však muže kupující obrátit i přímo.

Kontakt na Správce za účelem aktualizace osobních údajů kupujícího (předá-li Správce osobní údaje zpracovateli, oznámí spolu s osobou zpracovatele též jeho kontaktní údaje pro aktualizaci osobních údajů): obchod@eeteuroparts.cz

Kontakt na Správce za účelem využití svých práv na informaci dle § 12 a 21 Zákona (předá-li Správce osobní údaje zpracovateli, oznámí spolu s osobou zpracovatele též jeho kontaktní údaje pro aktualizaci osobních údajů): obchod@eeteuroparts.cz

Kontakt na Správce osobních údajů za účelem žádosti o likvidaci osobních údajů (předá-li Správce osobní údaje zpracovateli, oznámí spolu s osobou zpracovatele též jeho kontaktní údaje pro aktualizaci osobních údajů): obchod@eeteuroparts.cz

Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to písemně, nebo elektronickou formou na adresu: obchod@eeteuroparts.cz nebo Štěrboholská 185/26, 102 00 Praha 10, Hostivař.. Správce však upozorňuje kupující, že v rozsahu a po dobu, v němž osobní údaje potřebuje pro realizaci obchodu, sjednaného s kupujícím, je oprávněn osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu kupujícího.

 

 

Dne 17. 2. 2014